ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចូលរួមឥឡូវនេះ

សមាជិកថ្មីទទួលបានFree Bet 10$

1. កម្មវិធីពិសេសនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកថ្មីទាំងអស់ ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។

2. ដើម្បីចូលរួមបាន តម្រូវអោយសមាជិកថ្មីទាំងអស់ធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់ 1 ដុល្លារ ហើយត្រូវស្នើសុំទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីអ្នកដាក់ប្រាក់ជាលើកដំបូងទទួលបានជោគជ័យ (មិនតំរូវអោយធ្វើការភ្នាល់ មុនទឹកប្រាក់បន្ថែមត្រូវបានផ្ដល់ជូន)។ សមាជិកម្នាក់អាចស្នើសុំប្រាក់បន្ថែមនេះបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ។

3. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ 15 ដង ជាមុនសិន មុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់ចេញវិញ។

* ឧទាហរណ៍៖ ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់លើកដំបូង = 1 ដុល្លារ 
* ប្រាក់រង្វាន់ = 10 ដុល្លារ
* ទឹកប្រាក់តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ (1 + 10) x 15 = 165 ដុល្លារ
4. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង និងការភ្នាល់ដែល មានការសងទាបជាង​ 1.50 នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំឡើយ។ សំរាប់សមាជិកភ្នាល់ ដែលមាន IP ដូចគ្នា IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនី និងដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ទាំងអស់។
5.រាល់សមាជិកដែលបានធ្វើការស្នើរសុំការផ្តល់ជូននេះ អនុញ្ញាតិអោយធ្វើការភ្នាល់បានតែ 50% ក្នុងមួយសំបុត្រ នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់រាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែម

6. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗ ទៀតបានឡើយ។

7. IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុន។

8. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

*បញ្ជាក់: សមាជិកដែលធ្វើការស្នើសុំការផ្តល់ជូននេះ តំរូវអោយថតរូបរួមជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណបណ្ណ័ផ្ញើមកកាន់វេបសាយតាមរយះ Live Chat ឬទំនាក់ទំនងផ្នែកសេវាបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំ។

 

ចូលរួមឥឡូវនេះ

សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម100%

*ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុត៖ 100 ដុល្លារ

1. កម្មវិធីពិសេសនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកថ្មីទាំងអស់ ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។

2. ដើម្បីចូលរួមបាន តម្រូវអោយសមាជិកថ្មីទាំងអស់ធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ 10 ដុល្លារ ឡើងទៅ ហើយត្រូវស្នើសុំទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីអ្នកដាក់ប្រាក់ជាលើកដំបូងទទួលបានជោគជ័យ (មិនតំរូវអោយធ្វើការភ្នាល់ មុនទឹកប្រាក់បន្ថែមត្រូវបានផ្ដល់ជូន)។ សមាជិកម្នាក់អាចស្នើសុំប្រាក់បន្ថែមនេះបានតែម្ដង ប៉ុណ្ណោះ។
3. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ 20 ដង ជាមុនសិន មុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់ចេញវិញ។
* ឧទាហរណ៍៖ ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ = 10 ដុល្លារ
* ប្រាក់រង្វាន់ = 10 ដុល្លារ
* ទឹកប្រាក់តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ ( 10 + 10 ) x 20 = 400 ដុល្លារ
4. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង និងការភ្នាល់ដែល មានការសងទាបជាង​ 1.50 នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។ សំរាប់សមាជិកភ្នាល់ ដែលមាន IP ដូចគ្នា IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនី និងដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ ។

5. រាល់សមាជិកដែលបានធ្វើការស្នើរសុំការផ្តល់ជូននេះ អនុញ្ញាតិអោយធ្វើការភ្នាល់បានតែ 50% ក្នុងមួយសំបុត្រ នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់តែប៉ុណ្ណោះ (មិនរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែម)

6. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតបានឡើយ។

7. រាល់សមាជិកដែលបានធ្វើការស្នើរសុំការផ្តល់ជូននេះ គឺមិនអាចភ្នាល់ជាមួយហ្គេមខ្មែរបានទេ។

8. IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុន។

9. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

ចូលរួមឥឡូវនេះ

ប្រាក់បន្ថែម 20%​ សំរាប់សមាជិកថ្មី

*ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុត៖ 1000 ដុល្លារ

1. កម្មវិធីពិសេសនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកថ្មីទាំងអស់ ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។ 
2. ដើម្បីចូលរួមបាន តម្រូវអោយសមាជិកថ្មីទាំងអស់ធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ 100 ដុល្លារ ឡើងទៅ ហើយត្រូវស្នើសុំទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីអ្នកដាក់ប្រាក់ជាលើកដំបូងទទួលបានជោគជ័យ (មិនតំរូវអោយធ្វើការភ្នាល់ មុនទឹកប្រាក់បន្ថែមត្រូវបានផ្ដល់ជូន)ត្រូវតែស្នើរសុំប្រាក់បន្ថែមនេះក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីដំណើរការ។ សមាជិកម្នាក់អាចស្នើសុំប្រាក់បន្ថែមនេះបានតែម្ដង ប៉ុណ្ណោះ។
3. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ 22 ដង ជាមុនសិន មុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់ចេញវិញ។

​​​* ឧទាហរណ៍៖ ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ = 100 ដុល្លារ
ទឹកប្រាក់បន្ថែម = 20% x 100 ដុល្លារ​ = 20 ដុល្លារ
លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ = (20+100) ដុល្លារ x 22 = 2640​ ដុល្លារ
4. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង និងការភ្នាល់ដែល មានការសងទាបជាង​ 1.50 នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។ សំរាប់សមាជិកភ្នាល់ ដែលមាន IP ដូចគ្នា IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនី និងដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ ។
5. ទឹកប្រាក់ដើម និងទឹកប្រាក់បន្ថែមដែលទទួលបាន IBET567មានសិទ្ធក្នុងការលុបចោល បើមិនមានសកម្មភាពភ្នាល់ក្នុងកំឡុងពេល60ថ្ងៃ (គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលបានប្រាក់បន្ថែមនេះ)
6. រាល់សមាជិកដែលបានធ្វើការស្នើរសុំការផ្តល់ជូននេះ  អនុញ្ញាតិអោយធ្វើការភ្នាល់បានតែ 50% ក្នុងមួយសំបុត្រ នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់តែប៉ុណ្ណោះ (មិនរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែម)

7. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតបានឡើយ។
8. IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុន។

9. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

 

ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់កាសុីណូ 0.5%~0.8%

*ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ គា្មនដែនកំណត់
1. កម្មវិធីពិសេសនេះ គិតរយៈពេល 1 សប្តាហ៍ម្តង (​គិតពីថ្ងៃចន្ទ័ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ) ។
2. រាល់ការបញ្ចប់រយៈពេល 1 សប្តាហ៍ (​គិតពីថ្ងៃចន្ទ័ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ) ហើយការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃចន្ទ័សប្តាហ៍បន្ទាប់។
3. ទឹកប្រាក់បង្វិលនេះនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅម៉ោង2រសៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ័ ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការចុចស្នើសុំឡើយ។
4. ទឹកប្រាក់ត្រលប់នេះអាចដកបាន ដោយគ្មានកំណត់ការភ្នាល់វិលជុំឡើយ។
5. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតឡើយ។

6. ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញ 0.8% គឺចូលរួមបានសម្រាប់កាសុីណូ GD Casino តែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះ។

7. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់ នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញប្រចាំសប្តាហ៍ 0.3% សំរាប់កីឡា
*ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ គា្មនដែនកំណត់
1. កម្មវិធីពិសេសនេះ គិតរយៈពេល 1 សប្តាហ៍ម្តង (​គិតពីថ្ងៃចន្ទ័ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ) ។
2. រាល់ការបញ្ចប់រយៈពេល 1 សប្តាហ៍ (​គិតពីថ្ងៃចន្ទ័ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ) ហើយការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃចន្ទ័សប្តាហ៍បន្ទាប់។
3. ទឹកប្រាក់បង្វិលនេះនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅម៉ោង2រសៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ័ ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការចុចស្នើសុំឡើយ។
4. ទឹកប្រាក់ត្រលប់នេះអាចដកបាន ដោយគ្មានកំណត់ការភ្នាល់វិលជុំឡើយ។
5. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតឡើយ។
6. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់ នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

ទឹកប្រាក់ផ្តល់ជូនវិញ​ប្រចាំខែ រហូត 5%

1. កម្មវិធីពិសេសនេះ គិតរៀងរាល់រយៈពេល 1ខែម្តង (សំរាប់ការភ្នាល់ដែលចាញ់ប៉ុណ្ណោះ)។

2. រាល់ការបញ្ចប់រយៈពេល 1ខែ ការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងនៅខែបន្ទាប់ ( ថ្ងៃទី1ដើមខែ)
3. ទឹកប្រាក់បង្វិលនេះនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅ ថ្ងៃទី1ដើមខែម៉ោង2រសៀល ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការចុចស្នើសុំឡើយ។

4. ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញនេះអាចដកបាន ដោយគ្មានកំណត់ការភ្នាល់វិលជុំ ។

5. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗ ទៀតឡើយ។
6. IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជម្រាបដំណឹងជាមុន។

7.រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញប្រចាំសប្តាហ៍ 1% សំរាប់គីណូ

*ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ គា្មនដែនកំណត់
1. កម្មវិធីពិសេសនេះ គិតរយៈពេល 1 សប្តាហ៍ម្តង (​គិតពីថ្ងៃចន្ទ័ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ) ។
2. រាល់ការបញ្ចប់រយៈពេល 1 សប្តាហ៍ (​គិតពីថ្ងៃចន្ទ័ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ) ហើយការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃចន្ទ័សប្តាហ៍បន្ទាប់។
3. ទឹកប្រាក់បង្វិលនេះនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅម៉ោង2រសៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ័ ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការចុចស្នើសុំឡើយ។
4. ទឹកប្រាក់ត្រលប់នេះអាចដកបាន ដោយគ្មានកំណត់ការភ្នាល់វិលជុំឡើយ។
5. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតឡើយ។
6. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់ នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។